แบบฝึกหัดบทที่ 10 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

1.ข้อใดที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว

ก.Kidneys

ข.Ureter

ค.Urinary bladder

ง.Urethra

2.ส่วนใดมีการดูดกลับมากที่สุด

ก.Henle’s loop

ข.Proximal tubule

ค.Distal tubule

ง.Collecting tubule

3.ในการกรองจะไม่พบสิ่งใดในการกรองผ่านโกเมอรูลัส

ก.โซเดียม

ข.กลูโคส

ค.อัลบูมิน

ง.แคลเซียม

4.ส่วนใดที่ไม่ยอมให้น้ำออก

ก.Descending limb

ข.Ascending limb

ค.Proximal tubule

ง.Distal tubule

5.การเกิดกระบวนการ Countercurrent multiplication เกิดขึ้นที่ใด

ก.Henle’s loop

ข.Proximal tubule

ค.Distal tubule

ง.Collecting tubule

6.เนื้อไตชั้นในเรียกว่าอะไร

ก.Renal medulla

ข.Renal cortex

ค.Renal fascia

ง.Renal capsule

7.ข้อใดมีลักษณะปลายตัน คล้ายรูปถ้วย

ก.Glomerulus

ข.Descending tubule

ค.Bowman’s capsule

ง.Ascending tubule

8.Nephron ประกอบด้วยโครงสร้างกี่ส่วน อะไรบ้าง

ก. 2 ส่วน คือ renal tubule และ glomerulus

ข. 2 ส่วนคือ renal tubule และ renal artery

ค.2 ส่วนคือ renal artery และ glomerulus

ง.3 ส่วนคือ renal tubule, renal artery และ glomerulus

9.ข้อใดไม่ใช่เส้นเลือดในไต

ก.Arcuate artery

ข.renal artery

ค.Interlobar artery

ง.Ulnar artery

10.ข้อใดคือลักษณะของน้ำปัสสาวะปกติ

ก.สีเหลืองใส

ข.สีแดงเข้ม

ค.สีม่วงเข้ม

ง.สีชมพูใส

เฉลย

1.ก.Kidneys

2.ข.Proximal tubule

3.ค.อัลบูมิน

4.ข.Ascending limb

5.ก.Henle’s loop

6.ก.renal medulla

7.ค.Bowman’s capsule

8.ก.2 ส่วนคือ renal tubule และ glomerulus

9.ง.Ulnar artery

10.ก.สีเหลืองใส

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s