แบบฝึกหัดบทที่ 9 ระบบย่อยอาหาร

1.ส่วนที่ขาวและแข็งแรงที่สุดของฟันคือข้อใด

ก.Cement

ข.Enamel

ค.Dentine

ง.Root

2.Parotid gland มีท่อที่เปิดเข้าที่ฟันกรามบนคู่ที่สอง ชื่อว่าอะไร

ก.Stensen’s duct

ข.Wharton’s duct

ค.Submandibular duct

ง.Sublingual duct

3.ข้อใดมีหน้าที่สร้าง Peritoneal fluid

ก.Stomach

ข.Esophagus

ค.Salivary gland

ง.Peritoneum

4.เซลล์ในข้อใดที่มีหน้าที่สร้าง Intrinsic factor

ก.Chief cell

ข.Parietal cell

ค.Mucous cell

ง.Enteroendocrine

5.ligament ในข้อใดที่ยึดผิวด้านหน้าของตับไว้กับกะบังลมและผนังหน้าท้อง

ก.Coronary ligament

ข.Round ligament

ค.Falciform ligament

ง.Lesser omentum

6.Hepatic portal vein มีหน้าที่ใดต่อไปนี้

ก.นำเลือดแดงที่มีออกซิเจนสุงเข้าสู่ตับ เพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงตับ

ข.นำน้ำดีที่สร้างจากตับไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี

ค.นำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำออกจากตับ

ง.นำเลือดที่มีสารอาหารที่ถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่ตับ

7.Sphincter ใดที่เปิดเข้าที่ Second part of Duodenum

ก.Upper esophageal sphincter

ข. Lower esophageal sphincter

ค.Sphincter of oddi

ง.Internal anal sphincter

8.Brunner’s gland อยู่ในผนังชั้นใดของลำไส้เล็ก

ก.Mucosa

ข.Submucosa

ค.Mucularis

ง.Serosa

9.ผนังชั้นใดของลำไส้ใหญ่มี goblet cell

ก.Mucosa

ข.Submucosa

ค.Mucularis

ง.Serosa

10.ข้อใดมีต่อมเมือก ที่สร้างเพื่อหล่อลื่นกากอาหารให้ไหลออกจากทวารหนักได้สะดวก

ก.Anal canal

ข.Anal sinuses

ค.Pectinate line

ง.White line

เฉลย

1.ข.Enamel

2.ก.Stensen’s duct

3.ง.Peritoneum

4.ข.Parietal cell

5.ค.Falciform ligament

6.ง.นำเลือดที่มีสารอาหารที่ถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่ตับ

7.ค.Sphincter of oddi

8.ข.Submucosa

9.ก.Mucosa

10.ข.Anal sinuses

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s