แบบฝึกหัดบทที่ 8 ระบบหายใจ

1.ข้อใดเรียงลำดับส่วนนำอากาศเข้าสู่ร่างกายได้ถูกต้อง

ก.รูจมูกคอหอยโพรงจมูก  กล่องเสียง หลอดลมคอ หลอดลมหรือขั้วปอด หลอดลมฝอย

ข.รูจมูก โพรงจมูก  คอหอย  กล่องเสียง  หลอดลมคอ  หลอดลมหรือขั้วปอด  หลอดลมฝอย

ค.รูจมูก โพรงจมูก  คอหอย  หลอดลมคอ  กล่องเสียง  หลอดลมหรือขั้วปอด  หลอดลมฝอย

ง.รูจมูก โพรงจมูก  กล่องเสียง  คอหอย    หลอดลมคอ  หลอดลมหรือขั้วปอด  หลอดลมฝอย

2.ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) มีความสำคัญอย่างไร

ก.สร้างเมือกหล่อลื่น

ข.ทำให้เส้นเสียงสั่น

ค.ป้องกันไม่ให้อาหารตกลงสู่หลอดลม

ง.รับกลิ่น

3.โพรงอากาศบริเวณจมูกเกิดการอักเสบ และทำให้ปวดศีรษะ เรียกว่า อาการอะไร

ก.ไซนัสอักเสบ

ข.ปากเหว่เพดานโหว่

ค.เนื้องอกในจมูก

ง.จมูกอักเสบ

4.ออลแฟกเทอรี แอเรีย (olfactory area) เป็นบริเวณที่ทำหน้าที่อะไร

ก.สร้างเมือกหล่อลื่น

ข.ทำให้เส้นเสียงสั่น

ค.ป้องกันไม่ให้อาหารตกลงสู่หลอดลม

ง.รับกลิ่น

5.หลอดลมฝอย (bronchiole)แบ่งออกเป็น กี่ส่วน

ก.2ส่วน

ข.3ส่วน

ค.4ส่วน

ง.5ส่วน

6.กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงด้านนอกหดตัว จะทำให้ทรวงอกและปอดขยายตัว

ขึ้นปริมาตรภายในปอดเพิ่มขึ้น  เป็นการหายใจอะไร

ก.หายใจเข้า

ข.หายใจออก

ค.หายใจเข้าและออก

ง.หายใจดันอากาศออก

7.ในสภาพปกติผู้ใหญ่จะหายใจประมาณ  กี่ครั้งต่อนาที

ก.  12ครั้ง

ข.13ครั้ง

ค.14ครั้ง

ง.15ครั้ง

8.เมื่อหายใจออกเต็มที่แล้วยังคงมีอากาศตกค้างในปอด ประมาณ กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ก.1100ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข.1200ลูกบาศก์เซนติเมตร

ค.1300ลูกบาศก์เซนติเมตร

ง.2000ลูกบาศก์เซนติเมตร

9.การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายของคนเกิดขึ้น กี่แห่ง ที่ไหนบ้าง

ก. 2แห่ง ที่ปอดและเนื้อเยื่อ

ข.2แห่ง ที่ปอดและเลือด

ค.3 แห่ง ที่เหงือก ปอดและที่เนื้อเยื่อ

ง.3 แห่ง ที่ผิวหนัง ปอดและที่เนื้อเยื่อ

10.ศูนย์ควบคุมการหายใจ อยู่ที่สมองส่วนใด

ก.เมดัลดาออบลองกาตา

ข.ก้านสมอง

ค.พอร์น

ง.ซีรีบรัม

เฉลย

1. ข.รูจมูก โพรงจมูก  คอหอย  กล่องเสียง  หลอดลมคอ  หลอดลมหรือขั้วปอด  หลอดลมฝอย
2. ค.ป้องกันไม่ให้อาหารตกลงสู่หลอดลม
3. ก.ไซนัสอักเสบ
4. ง.รับกลิ่น
5. ก.2ส่วน
6. ก.หายใจเข้า
7. ง.15ครั้ง
8. ก.1100ลูกบาศก์เซนติเมตร
9. ก. 2แห่ง ที่ปอดและเนื้อเยื่อ
10.ก.เมดัลดาออบลองกาตา

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s