แบบฝึกหัดบทที่ 7 ระบบไหลเวียน

1.ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะของเม็ดเลือดแดง

ก.ไม่มีนิวเคลียส

ข.มีนิวเคลียส

ค.มีฮีโมโกลบิน

ง.รูปร่างค่อนข้างกลมแบน

2.เลือดประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.น้ำเลือด

ข.น้ำเลือด พลาสมา

ค.น้ำเลือด พลาสมา ต่อมน้ำเหลือง

ง.พลาสมา

3.ฮีโมโกลบินเป็นรงควัตถุสีแดงบนในข้อใดต่อไปนี้

ก.พลาสมา

ข.เม็ดเลือดขาว

ค.เม็ดเลือดแดง

ง.เกล็ดเลือด

4.เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อย่างไร

ก.จับกินเชื้อโรค

ข.ทำลายเชื้อโรค

ค.เป็นภูมิคุ้มกัน

ง.ถูกทุกข้อ

5.ภาวะเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติเรียกว่าอะไร

ก.Polycythemia

ข.Anemia

ค.Hyponemia

ง.Hypernemia

6.ภาวะโลหิตจางเรียกว่าอะไร

ก.Polycythemia

ข.Anemia

ค.Hyponemia

ง.Hypernemia

7.กระบวนการแข็งตัวของเลือดมีกี่ระยะ

ก.3

ข.4

ค.5

ง.6

8.หมู่เลือด O ให้เลือดหมู่ใดได้บ้าง

ก.AB, A, B, O

ข.AB เท่านั้น

ค.A, B เท่านั้น

ง.O เท่านั้น

9.หมู่เลือด AB สามารถให้เลือดหมู่ใดได้บ้าง

ก.A, B, AB

ข.A, B

ค.AB

ง.ให้ได้ทุกหมู่

10.หมู่เลือด A สามารถรับเลือดจากหมู่ใดได้บ้าง

ก.A, B, AB, O

ข.A, O

ค.AB, A

ง.O, AB

เฉลย

1.ข.มีนิวเคลียส

2.ข.น้ำเลือด พลาสมา

3.ค.เม็ดเลือดแดง

4.ง.ถูกทุกข้อ

5.ก.polythemia

6.ข.Anemia

7.ก.3

8.ก.AB, A, B, O

9.ค. AB

10.ข. A, O

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s