แบบฝึกหัดบทที่ 5 ระบบประสาท

1.เซลล์ประสาทประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.dendrite, axon, Schwann cell

ข.axon, Schwann cell

ค.Schwann cell

ง.dendrite, axon

2.เซลล์ประสาทขั้วเดียว(Unipolar neuron) มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียวแล้ว แยกออกเป็น 2 กิ่ง คืออะไรบ้าง

ก.dendrite, axon, Schwann cell

ข.axon, Schwann cell

ค.Schwann cell

ง.dendrite, axon

3.เซลล์ประสาทชนิดใด มีใยออกจากตัวเซลล์หลายเส้น ประกอบด้วย Dendrite แตกแขนงสั้นๆมากมาย

ก.Unipolar neuron

ข.Bipolar neuron

ค.Multipolar neuron

ง.Dendreites neuron

4.ถ้าแบ่งเซลล์ประสาทตามหน้าที่ออกเป็น 3 ประเภท ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเซลล์ประสาทขั้วเดียว

ก.เซลล์ประสาทรับความรู้สึก

ข.เซลล์ประสาทประสานงาน

ค.เซลล์ประสาทนำคำสั่ง

ง.ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

5.ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของไซแนปส์

ก.ทำให้คำสั่งหรือกระแสประสาทเดินทางถ่ายทอดเป็นทางเดียว

ข.ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ

ค.ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน

ง.ถูกทุกข้อ

6.สมองของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คืออะไรบ้าง

ก.สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย

ข.พอนส์ เมดัลลา ซีรีเบลลัม

ค.ซีรีบรัม ทาลามัส ไฮโปทาลามัส

ง.เมดัลลา ซีรีเบลลัม พอนส์

7.ข้อใดหมายถึง Forebrain

ก.สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย

ข.พอนส์ เมดัลลา ซีรีเบลลัม

ค.ซีรีบรัม ทาลามัส ไฮโปทาลามัส

ง.เมดัลลา ซีรีเบลลัม พอนส์

8.สมองส่วนท้ายประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย

ข.พอนส์ เมดัลลา ซีรีเบลลัม

ค.ซีรีบรัม ทาลามัส ไฮโปทาลามัส

ง.เมดัลลา ซีรีเบลลัม พอนส์

9.องค์ประกอบของไขสันหลังคืออะไร

ก.การถ่ายทอดกระแสประสาท(neural signals)

ข.ควบคุมการเกิดรีเฟลกซ์(reflex)

ค.ควบคุมการเคลื่อนไหว

ง.ถูกทุกข้อ

10.องค์ประกอบของไขสันหลัง คืออะไร

ก.เซลล์ประสาท neuron เซลล์เกลีย

ข.Dendrite, axon

ค.Schwann cell, axon

ง.dendrite, axon, Schwann cell

เฉลย

1.ง.dendrite, axon

2.ง.dendrite, axon

3.ค.multipolar neuron

4.ก.เซลล์ประสาทรับความรูสึก

5.ง.ถูกทุกข้อ

6.ก.สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย

7.ค.ซีรีบรัม ทาลามัส ไฮโปทาลามัส

8.ง.เมดัลลา ซีรีเบลลัม พอนส์

9.ก.การถ่ายทอดกระแสประสาท(neural signals)

10.ก.เซลล์ประสาท neuron เซลล์เกลีย

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s