แบบฝึกหัดบทที่ 2 เซลล์และเนื้อเยื่อ

1.หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต คืออะไร

ก.เซลล์

ข.ผิวหนัง

ค.กระดูก

ง.เนื้อเยื่อ

2.ข้อใด ไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์

ก.เยื่อหุ้มเซลล์

ข.ซัยโตพลาสซึม

ค.นิวเคลียส

ง.ฮีโมโกลบิน

3.ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิวแบ่งตามรูปร่างได้เป็นกี่ชนิด

ก.2ชนิด

ข.3ชนิด

ค.4ชนิด

ง.5ชนิด

4.เซลล์มีรูปร่างทรงกระบอกไม่สูงมาก หรือคล้ายลูกบาศก์ มองทางด้านข้างคล้ายลูกเต๋า แต่แท้จริงแล้วมีรูปร่างเป็นทรงแปดเหลี่ยม เป็นเนื้อเยื่อบุผิว ชนิดใด

ก. squamous epithelium

ข. cuboidal epithelium

ค. columnar epithelium

ง.  simple epithelium

5.goblet cell ทำหน้าที่อะไร

ก.สร้างเมือก

ข.ผลิตน้ำย่อย

ค.ย่อยอาหาร

ง.กำจัดของเสีย

6.Fibroblast ทำหน้าที่อะไร

ก.ทำลายสิ่งแปลกปลอม

ข.สร้างเส้นใย

ค.สะสมไขมัน

ง.สร้างแอนติบอดี

7.กระดูกอ่อนแบ่งได้  กี่ชนิด อะไรบ้าง

ก.3ชนิด

ข.4ชนิด

ค.5ชนิด

ง.6ชนิด

8. เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไม่มีเม็ดแกรนูล คือเม็ดเลือดขาวชนิดใด

ก.นิวโทรฟิล (neutrophil)

ข.อีโอซิโนฟิล (eosinophils)

ค.เบโซฟิล (basophil)

ง.ลิมโฟไซต์ (lymphocyte)

9.กล้ามเนื้ออยู่ติดกับกระดูกทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย คือกล้ามเนื้อชนิดใด

ก.กล้ามเนื้อเรียบ

ข.กล้ามเนื้อลาย

ค.กล้ามเนื้อหัวใจ

ง.กล้ามเนื้องอก

10.แขนงประสาทที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาท  เข้าสู่ตัวเซลล์ คืออะไร

ก. เดนไดรต์

ข.แอกซอน

ค.เบโซฟิล

ง.โมโนไซต์

เฉลย

1.ก.เซลล์
2.ง.ฮีโมโกลบิน
3.ข.3ชนิด
4.ข. cuboidal epithelium
5.ก.สร้างเมือก
6.ข.สร้างเส้นใย
7.ก.3ชนิด
8.ง.ลิมโฟไซต์ (lymphocyte)
9.ข.กล้ามเนื้อลาย
10.ก. เดนไดรต์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s