แบบฝึกหัดบทที่ 11 ระบบต่อมไร้ท่อ

1.ฮอร์โมนใดที่ออกฤทธิ์โดยการไปกระตุ้นหรือยับยั้งกระบวนการบางอย่างในเซลล์เป้าหมายที่อยู่ข้างเคียง

ก.Autocrine hormone

ข.Paracrine hormone

ค.Endocrine hormone

ง.Neurocrine hormone

2.ฮอร์โมนใดที่มีอวัยวะเป้าหมายเป็นเซลล์ต่อมน้ำนม

ก.โพรแลกทิน

ข.อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิก ฮอร์โมน

ค.ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน

ง.ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน

3.ฮอร์โมนใดที่มีอวัยวะเป้าหมายเป็นต่อมไทรอยด์

ก.โพรแลกทิน

ข.อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิก ฮอร์โมน

ค.ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน

ง.ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน

4.ข้อใดเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง

ก.ADH

ข.FSH

ค.LH

ง.TSH

5.parathyroid hormone มีหน้าที่ใดต่อไปนี้

ก.รักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกาย

ข.เพิ่มน้ำตาลในเลือด

ค.ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน อินซูลินและกลูคากอน

ง.ลดน้ำตาลในเลือด

6.หน้าที่ของฮอร์โมนอินซูลินคือข้อใด

ก.รักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกาย

ข.เพิ่มน้ำตาลในเลือด

ค.ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน อินซูลินและกลูคากอน

ง.ลดน้ำตาลในเลือด

7.Somatostantin ทำหน้าที่ใด

ก.รักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกาย

ข.เพิ่มน้ำตาลในเลือด

ค.ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน อินซูลินและกลูคากอน

ง.ลดน้ำตาลในเลือด

8.ต่อมใดที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดสน(Pine cone)

ก.Parathyroid

ข.Pineal gland

ค.Pancreas

ง.Thyroid gland

9.ต่อมใดทำหน้าที่คล้ายนาฬิกาของร่างกาย

ก.Parathyroid

ข.Pineal gland

ค.Pancreas

ง.Thyroid gland

10.ฮอร์โมน Progesterone สร้างจากข้อใด

ก.Corpus luteum

ข.testis

ค.Clitoris

ง.Penis

เฉลย

1.ข.Paracrine hormaone

2.ก.โพรแลกทิน

3.ง.ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน

4.ก.ADH

5.ก.รักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกาย

6.ง.ลดน้ำตาลในเลือด

7.ค.ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน

8.ข.Pineal gland

9.ข.Pineal gland

10.ก.Corpus luteum

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s