แบบฝึกหัดบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา

1.วิชากายวิภาคศาสตร์ (anatomy) คืออะไร

ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายตำแหน่งและที่ตั้ง

ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายในภาวะที่ปกติ

ค.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

ง.การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาท

2.สรีรวิทยา ( Physiology) คืออะไร

ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ตำแหน่งและที่ตั้ง

ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะที่ปกติ

ค.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

ง.การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาท

3.ช่องภายในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

ก. 2ส่วน

ข.3ส่วน

ค.4ส่วน

ง.5ส่วน

4.ช่องอก(thoracic cavity) มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

ก.ปอด หัวใจ

ข.ปอด ตับอ่อน

ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

ง.สมอง ไขสันหลัง

5.ช่องท้อง(abdominal cavity) มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

ก.ปอด หัวใจ

ข.ปอด ตับอ่อน

ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

ง.สมอง ไขสันหลัง

6.ช่องว่างทางด้านหลัง (dorsal cavity)มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

ก.ปอด หัวใจ

ข.ปอด ตับอ่อน

ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

ง.สมอง ไขสันหลัง

7.Anatomical  position หมายถึงอะไร

ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

ค.ด้านข้าง

ง.ใกล้ผิว  หรือตื้น

8.median plane หมายถึงอะไร

ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

ค.ด้านข้าง

ง.ใกล้ผิว  หรือตื้น

9.Superficial หมายถึงอะไร

ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

ค.ด้านข้าง

ง.ลึก

10.deep หมายถึงอะไร

ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

ค.ด้านข้าง

ง.ลึก

เฉลย

1.ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายตำแหน่งและที่ตั้ง
2.ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะที่ปกติ
3.ก. 2ส่วน
4.ก.ปอด หัวใจ
5.ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก
6.ง.สมอง ไขสันหลัง
7.ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า
8.ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน
9.ค.ด้านข้าง
10.ง.ลึก

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s